Hämta hem/Köp

Bruksanvisning


Kopiera länk 18-03-15

Markus Heiligs bok: "Hon, han och hjärnan"

Från baksidessammanfattningen: "Beror könsskillnader i hur vi tänker, känner och beter oss främst på sociala processer? Eller avspeglar de delvis olikheter mellan hur kvinnliga och manliga hjärnor fungerar? Kan vi behöva ta hänsyn till sådana skillnader för att inte vissa - oftast tjejerna - ska missgynnas?

Trots min långa bana som hjärnforskare var det först i samtal med döttrarna som jag insåg hur lite jag egentligen visste om dessa frågor. Att skriva den här boken blev ett sätt att försöka nå en förståelse som nådde bortom tidningsrubrikernas polemiska förenklingar.

Den bild som trädde fram är en annan än jag förväntade mig, och mycket mer fascinerande. Kvinnor och män har under evolutionen specialiserat sig på sätt som kompletterat varandra. Dessa specialiseringar har ställt delvis olika krav på hjärnans organisation. Samma egenskaper som låtit oss komplettera varandra inrymmer också fröna till konkurrens, konflikt och förtryck.

Vårt evolutionära bagage är centralt för vilka vi är, men säger väldigt lite om hur vi ska leva våra liv idag, eller imorgon. Det får vi förstås välja själva. Jag tror de valen bäst görs av kvinnor och män med god kunskap om sig själva och varandra."

Undertecknads kommentar: Boken krokar i, på ett intressant sätt i Prof. Annica Dahlströms bok som som, vid det här laget redan hunnit bli drygt 10 år gammal: Könet sitter i hjärnan.

Köp boken, t.ex. från Adlibris, härifrån - eller från Bokus, härifrån.

Webmastern


Kopiera länk 16-06-15

Niels Arbøl & Co:s bok: "För våra barns bästa / En nordisk antologi om tidig barnomsorg, evolutionen och psykisk ohälsa"

Med denna antologi vill de fem skribenterna, som kommer från fyra Nordiska länder & som alla besitter expertkunskaper på området barnomsorg, förmedla ett flöde av vetenskapliga, flerfaldigt konfirmerade, forskningsresultat, som bekräftar det som väldigt många av oss har vetat sedan länge, eller känt på oss, som en slags magkänsla. Nämligen hur viktig en fast anknytning till en eller två (ett fåtal) personer är för ett litet barn.

Dagens sätt att ta hand om barnen är inte skapat för barnens bästa, utan för de vuxnas behov. Dagens familjepolitik försämrar möjligheterna för hjärnan att nå full utveckling, och bidrar till den galopperande psykiska sjukdomsutvecklingen, ökande psykopati och raserade skolresultat. Detta kostar samhället ett stort lidande och onödiga miljardutgifter Att ändra på detta skulle inte kosta något förutom ansträngningen att bryta sig ur sitt invanda tankesätt.

I denna antologi presenteras erfarenheter och vetenskapliga resultat som kan vara till hjälp när viktiga beslut angående barnomsorg skall tas. Alla föräldrar vill ju det bästa för sina barn, och en fast vetenskaplig grund underlättar bra beslut.

Köp boken, t.ex. från Adlibris, härifrån - eller från Bokus, härifrån.

Webmastern


Kopiera länk 16-03-15

Birgitta Sandberg-Hultmans bok: "Orsak och verkan / Helig lök eller het potatis"

Denna bok är en personlig redogörelse för hur författarinnan, som stannade hemma med familjens tre barn när de var små, upplevde den politiska diskriminering av hemmaföräldrar som inleddes med införandet av sambeskattningen året 1971 och som gradvis förvärrades i takt med att skattesubventionerna till den kommunala barnomsorgen blev allt större under de efterföljande åren. Samt hur hon upplevde den målmedvetna propagandan om dagis förträfflighet och föräldrarnas oduglighet som ackompanjerade införandet av det nya sättet att ta hand om barn.

Varje hemmaförälder idag som läser boken torde känna igen sig i fru Sandberg-Hultmans beskrivning - och bekräftelse är ju alltid trevligt. Men tyvärr leder boken också till insikt om hur lite vi dagistvångskritiker lyckats åstadkomma i vår långvariga kamp mot den totalitarism som den nya omsorgsmodellen innebär.

Men skam den som ger sig ;-)

Köp boken direkt från författarinnan för 120 kr styck, inklusive leverans till din postlåda. Enklast beställer du genom att tillskicka henne ett mejl om saken. Glöm då inte att ange vart boken ska skickas. Eller beställ från någon nätbokhandel,t ex Adlibris eller Bokus.

Webmastern


Kopiera länk 15-05-31

Henrik Berggrens och Lars Trägårdhs bok: "Är svensken människa?"

Den här boken kom ut, i sin första utgåva, redan året 2006 och blev, redan då, väl uppmärksammad av många filosofiskt lagda svenskar som intresserar sig för makt- och rollfördelningarna mellan de tre parterna: medborgaren, familjen och staten.

Författarnas huvudtes är att Sverige är tämligen unikt bland Jordens länder i sin dualitet, där medborgaren och staten delar på all makt och på alla roller - på bekostnad av familjen, som gjorts, snudd på, överflödig.

Ja, de (författarna) har t.o.m. hittat på en bra term för denna tvåsamhet, som du kanske hört och kanske tagit till dig: den svenska statsindividualismen.

Nu har boken kommit ut i en andra utgåva där författarna byggt vidare på sitt redan tidigare starka resonemang med kompletterande material som gör deras tankebygge än svårare att protestera mot - och det vill inte säga lite!

Många av oss, medlemmar och sympatisörer i / till denna förening, som uppfattat författarnas verbala uppfinning (statsindividualismen), torde tämligen snabbt hänga med i deras tankeresa - och dra slutsatsen att vi inte behöver drygt 500 ytterligare boksidor av underbyggande argumentation för att ta till oss bokens grundläggande budskap, men alla de där ytterligare sidorna är ändå mycket intressanta som en redogörelse för den historiska utvecklingen, från, säg, 1700-talets slut fram till nutid, som gett oss dagens "statsindividualism" och "dagistvång".

Framför allt är det författarnas beläsenhet vad gäller många av de filosofer och litteratörer som berikat mänskligheten så här långt, som imponerar på mig, jag kulturellt tämligen obildade ingenjörstyp.

Köp boken, t.ex. från Adlibris eller Bokus!

Webmastern


Kopiera länk 14-12-28

David Eberhards bok: "Hur barnen tog makten"

David Eberhard är en person som jag varit nyfiken på länge, dels på grund av alla de böcker han skrivit på sistone om sociala, psykiatriska och politiska ting  - dels hans medverkan under ungefär samma tid i diverse TV-program där jag alltid tyckt att han sagt kloka saker - och dels eftersom han representerar ett kunskapsområde (psykiatrin) som jag inte vet mer om än vad mina instinkter, mitt förnuft och mina erfarenheter lärt mig.

Så nu har jag tagit mig igenom hans senaste bok: Hur barnen tog makten, och fann mig sittande där nickande och instämmande genom det mesta han skriver.

Han tes är att barn inte är så ömtåliga som föräldrar numera förefaller att tro, varför han tycker att alltför många föräldrar, numera, överbeskyddar sina barn på sätt som är rent skadliga för dem. Han menar bl. a. att lite motgångar (inom rimliga gränser) är nyttiga erfarenheter för dem i sina resor mot vuxenhet.

En besläktad tes han driver är att han finner att alltför många föräldrar har tappat självförtroendet som just föräldrar och därför alltför ofta backar från sina direktiv i beteenderelaterade konflikter med barnen. Han tycker alltså att en familj med småbarn inte är en lämplig grogrund för demokrati där barnens synpunkter ska väga lika tungt som föräldrarnas.

Så långt hänger jag med hela vägen.

Men det märks att författaren inte, i första hand, är samhällsvetare eller nationalekonom. Han är inte i närheten av att identifiera den förda ekonomiska politiken eller de kraftiga dagissubventionerna som orsaker till att så många föräldrar överlämnar sina småbarn till statlig omvårdnad. Eller den massiva propagandan från statligt håll och vänsterlutande media under de senaste 50 åren om förskolans förträfflighet och föräldrarnas undermålighet, som skäl till föräldrarnas tappade självförtroende.

Men missförstå mig nu inte! Boken är jättebra och väl värd genomläsning av alla oss vuxna som är intresserade av barn och föräldraskap - eller jobbar med barn i förskolan! Och en oväntat bonus är när man, i efterordet i  boken, får klart för sig att den där lille gullige gossen på omslaget är Eberhards yngsta!

Köp boken t.ex. från Adlibris eller Bokus!

Webmastern


Kopiera länk 13-06-30

Lena Hellbom Sjögrens bok: "Barnets rätt till familjeliv / 25 svenska fallstudier av föräldraalienation"

För ett tag sedan blev vi varse denna bok, som handlar om hur barn ofta drabbas av såväl skilsmässor som våra sociala myndigheters fosterhemsplaceringar av barn, känslomässigt.

I skrivande stund har vi bara läst häften av de fall som fr. Hellblom Sjögren redogör för, men det räcker för att man ska inse hur katastrofala båda slagen av händelser ofta blir, ur barnets synvinkel.

Som du läsare av dessa rader säkert vet, leder skilsmässor ofta till att den ena föräldern baktalar den andra - och i förlängningen till att barnets kontakt med den baktalade rinner ut i sanden över tid. Och sociala myndigheters ingrepp vad gäller fosterhemsplaceringar av barn leder, som inses, ofta till att barnets kontakter med båda föräldrarna rinner ut i sanden över tid.

Man behöver inte vara särskilt analytiskt lagd för att inse att de effekterna är extremt tungbearbetade, känslomässigt, för barnet, som, närmast självklart, vill upprätthålla bästa tänkbara relationer med båda sina biologiska föräldrar, genom hela livet. Men kanske inte lika självklart är att de slag av separationer som boken behandlar också berövar barnet en viktig del av dess familjehistoria, en bakgrund som ju till stor del definierar vem man sedan blir som vuxen.

Köp denna uppskakande bok direkt från förlaget, d.v.s. härifrån!

Webmastern


Kopiera länk 10-02-22

Kihlbom & Co:s bok: "Förskola för de allra minsta - på gott och ont"

I dagsläget är hälften av de svenska ettåringarna inskrivna i förskolan, men bara något år senare är 90 procent av ungarna det. Därför är det väldigt viktigt att nivån och kvaliteten på förskolan granskas. Det här är ett pionjärarbete om förskolans positiva effekter, men också om dess grundläggande problem. Här diskuteras de första årens betydelse för utvecklingen bl.a. ur ett hjärnfysiologiskt perspektiv. Vidare presenteras rön om lämpliga  gruppstorlekar, samspelet mellan barn och vuxna, lekens betydelse, invänjning, separation och anknytning.

Boken har tre redaktörer. Magnus Kihlbom är psykoanalytiker och barn- och ungdomspsykiatriker, Gunilla Niss är förskolepedagog och Birgitta Lidholt har disputerat på förskolepersonalens situation vid inbesparingar.

Köp boken, t ex från Bokus eller Adlibris!

Boken är verkligen bra och angelägen som underlag för en diskussion mellan berörda parter, där föräldrarna, som företrädare för sina barn, absolut måste få medverka. Men, naturligtvis, höll jag på att säga, behandlar boken inte samtliga sidor av saken. Aspekter som saknas är t ex de samhällsvetenskapliga och nationalekonomiska, sidor som, om de också vägs in, gör förskoleverksamheten ännu mer tveksam än vad som framgår av denna bok.

Notera att vi i Arkivet också uppmärksammat Kihlboms skrift från 2003: Om små barns behov och utveckling - Nyare utvecklingspsykologiska och neurobiologiska rön, och att den skriften är tillgänglig gratis.
 

Webmastern


Kopiera länk 09-08-06

Gordon Neufelds och Gabor Matés bok: "Våga ta plats i ditt barns liv!"

Våra barn behöver oss föräldrar, långt upp i åren, för vägledning och som bollplank att diskutera livserfarenheter med! Eller uttryckt på ett annat sätt: Om du förälder inte engagerar dig i ditt barn knyter det istället an till sina kompisar och det kan sluta hur illa som helst.

Det kan sägas vara budskapet i psykologen Gordon Neufelds och läkaren Gabor Matés bok, Hold On to Your Kids - Why Parents Need to Matter More Than Peers, som just utkommit på svenska under den utmärkta titeln Våga ta plats i ditt barns liv.

Köp boken, t ex från Bokus eller Adlibris!

Boken är utomordentligt bra, ja rent ut sagt en nödvändig kunskapskälla för varje förälder! Så införskaffa den!

På ett intressant sätt bygger den vidare på Sue Gerhardts bok, genom att få oss föräldrar att förstå att vårt engagemang i våra barn är en långsiktig sak. Och precis som Gerhards bok bekräftar denna skrift våra förälderliga instinkter, vilket är mycket användbart i umgänget med våra barn, våra medföräldrar och med alla andra besserwissrar.

Båda böckerna ger oss föräldrar många av de argument vi behöver för att förklara för andra varför vi tycker att vissa barnuppfostrings- och utbildningsstrategier är bättre än andra.

Webmastern


Kopiera länk 08-07-01

Gunnar Hiléns bok: "Barn är inte att leka med"

"Konsten att vårda det egna barnet är på upphällning. Det är den största katastrofen för oss själva och våra barn. … Jag är rädd för att det finns ett samband mellan barnets vistelse på daghem under allt flere timmar i dygnet och de lydiga föräldrarna som sliter ut sig för att inte förlora sina jobb. … Utbrändhet och depression blir allt vanligare till följd av den ökande arbetspressen."

Det är några av nyckelslutsatserna i psykolog Gunnar Hiléns debattbok. Han är född i Uppland 1956 och bosatt i Esbo, Finland, sedan 1988.

Köp boken från oss för 150 kr inklusive postleverans till din brevlåda. Beställ genom att sätta in pengarna på föreningens plusgirokonto, nr 131 99 13-8 och ange som "Meddelande till betalningsmottagaren" vad du beställer.

Hilén sätter fingret på obehagliga sanningar som även icke-psykologer, t ex samhällsvetare och ekonomer, kan komma fram till, från sina respektive utgångspunkter. Det är onekligen intressant att folk med så olika uppfattningar av problemet kan komma fram till så lika slutsatser: att vi måste få slut på "dagistvånget" - snart!

Webmastern


Kopiera länk 08-07-31

Sue Palmer's bok: "Toxic Childhood"

Brittiska småskolläraren och pedagogikkonsulenten Sue Palmer har länge varit oroad över hur i-ländernas urbana livsstil påverkar dessa länders barn. Hon identifierar föräldrarnas frånvaro, för mycket TV-tittande, videospel och snabbmat, samt för lite utomhuslek som de största hoten mot barnens hälsosamma kroppsliga och mentala utveckling.

I denna bok beskriver Palmer dessa hot väl samt levererar goda råd till oss föräldrar om hur vi kan - och bör - lösa problemen.

Du kan köpa boken t ex - här - eller - här!

Vi ger denna bok vårt högsta betyg! Men det är uppenbart att samhällskunskap, nationalekonomi eller juridik inte är Palmers starkaste ämnen. Vi finner nämligen att hon inte inser den fundamentala roll som skattelagstiftningen i kombination med dagissubventioner, skoltvång och "gratis" grundskola spelar vad gäller föräldrarnas beteende och de negativa konsekvenser för våra barn som hon så föredömligt identifierar.

Webmastern


Kopiera länk 08-01-05

Sue Gerhardts bok: "Kärlekens roll"

I denna bok förklarar den brittiska psykiatrikern Sue Gerhardt övertygande varför kärlek, uppmärksamhet och barnets primära anknytning till en enda vuxen (och då gärna modern) är avgörande, inte bara för barnets känslomässiga, psykologiska och sociala utveckling utan också för dess neurologiska framsteg.

Gerhardts budskap är att det sätt som vi tar hand om våra små på, de första viktiga åren, är avgörande för hur smarta och välbalanserade de kommer att bli som vuxna, alltså för vad det ska bli av dem.

Du kan köpa boken t ex - här - eller - här!

Denna bok är nödvänding läsning för varje blivande eller varande småbarnsförälder, så införskaffa den!

En mycket trevlig effekt av boken är att den bekräftar de förälderliga instinkter som de flesta vuxna går omkring och bär på om vad som är rätt och fel i umgänget med barn. Och att i ord kunna beskriva sina slutsatser är jätteviktigt i umgänget med barnet, medföräldern - och med restan av vårt intrångsbenägna samhälle.

Webmastern


Kopiera länk 07-11-12

Jonas Himmelstrands bok: "Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige"

Dessa är några frågor som ledarskapskonsulten Jonas Himmelstrand försöker besvara i en nyutkommen bok.

Han kommer fram till att problemen ytterst bottnar i västerlandets rationalistiska tankevärld, som missar hälften av människans natur, den känslomässiga och andliga, ja, kanske t o m förnekar att de sidorna av människan finns där. Vidare att denna bristfälliga analys har lett fram till politiska lösningar som strider mot människans natur (där han pekar på familjepolitiken med sin familjesplittring och sitt dagistvång som ett övertydligt exempel).

Köp Himmelstrands angelägna bok direkt från förlaget - här

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 07-05-12

Anmäl intresse för vårdnadsbidraget till din kommun!

Om din kommun meddelat att den avser att införa någon form av ersättning till hemmastannande småbarnsföräldrar föreslår vi att du - för att sätta mer press på den - skriver till den och anmäler ditt intresse för en sådan lösning.

För att underlätta ett sådant tilltag har du - här - i all anspråkslöshet, en mall för ett sådant brev. (Men se för allt i världen till att du anpassar det så att det stämmer med dig och din kommun! ;-)

Och här, här och här hittar du listor på kommuner som, i olika sammanhang, visat intresse för att bryta det rådande dagistvånget.

Visst är det aviserade vårdnadsbidraget en tämligen undermålig lösning av flera skäl (brister som vi skrivit en hel del om i andra avdelningar av denna webbplats), men det är ändå en öppning mot mer rättvisa och valfrihet i barnomsorgen, som vi protestanter bör förvalta väl.

Så lycka till!

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 07-02-01

Annica Dahlströms bok: "Könet sitter i hjärnan!"

I boken beskriver Annica Dahlström, professor i neurobiologi, skillnader i hjärnan hos kvinnor och män, skillnader som är utmejslade under evolutionen för att säkerställa artens (och individens) överlevnad. I boken beskrivs anatomiska skillnader i hjärnan mellan merparten kvinnor och merparten män, som förklarar våra olika beteenden. Våra personligheter och prioriteringar är biologiskt grundade sedan före födelsen.

Den kvinnliga hjärnan är inriktad på att artens ungar skall överleva och växa upp till stabila och stresståliga individer. Om inte mamman, på grund av omgivningens stress och påverkan, får möjligheter att utöva sina kvinnliga omvårdnadsegenskaper och vara fysiskt närvarande, blir ungarna stresskänsliga och osäkra. Nya neurobiologiska resultat visar mekanismerna för detta.

Författaren vill framhäva kvinnors egenskaper och de i dag föga uppskattade arbetsinsatser som kvinnor gör i familjen. Hon anser att kvinnor bör vara stolta över sin speciella intelligens, sociala kompetens och förmåga att värna om liv, vilket i dagens samhälle, byggt av män för män, inte värdesätts tillräckligt, inte ens av kvinnorna själva.

Köp boken t ex från Adlibris!

Men undertecknad tycker nog att Dahlström är orättvis mot oss män när hon ger oss skulden för det rådande samhällssystemet, som hon uppfattar som nedvärderande kvinnor. Den utvecklingen tycker nog vi män att kvinnorna själva beställt från sina politiska företrädare.

En kraftfull bekräftelse på det påståendet tycker jag nog att S-kvinnornas skrift från tidigt 70-tal: Familjen i framtiden - en socialistisk familjepolitik är (eftersom den politik som där beskrivs, sedan lång tid tillbaka, är införd i Sverige, på kvinnornas beställning. Den borde Dahlström läsa!

Webmastern


Kopiera länk 07-01-31

Lennart Hanes bok: "Förstatligandet av våra barn"

Vi i föreningsstyrelsen har "återupptäckt" en gammal goding till bok i vårt ämne, skriven redan året 1980 av advokaten Lennart Hane, som inte bara försvarar medborgare som anklagas för brott i våra domstolar utan som också, helt privat, ägnar sig åt att bekämpa allehanda politiskt skapade orättvisor i samhället. Bland de orättvisor han tycker är värst är statens och politikens oblyga strävan att ta över handledar- och uppfostrarrollerna från föräldrarna gentemot deras barn så att barnen redan från början får den goda socialdemokratiska uppfostran som våra företrädare eftersträvar!

Det mest frapperande med boken när man nu läser den, ca. 25 efter att den skrevs, är hur aktuell den fortfarande är! Alla Hanes iakttagelser och påpekanden är lika relevanta nu som då!

Tyvärr tror vi att det kan bli svårt för dig, läsare av dessa rader, att införskaffa boken nu, så långt efteråt, varför vi har skannat in den och gjort den tillgänglig för läsning och nedladdning härifrån! Men bestäm dig redan från början att hålla dig lugn. Annars kan du få problem med att komma till ro när det är dags att sova.

FöreningsstyrelsenKopiera länk 06-07-23

Skicka räkning till kommunen!

Ett viktigt skäl till att kommunerna har råd med att så ensidigt subventionera dagisföräldrar är att hemmaföräldrar hittills gjort jobbet gratis.

Visa att du inte längre finner dig i att utnyttjas på det sättet genom att, till din kommun, inskicka en faktura för det barnomsorgsjobb du hittills gjort.

Eller om du, av ekonomiska skäl, lämnat bort ditt barn till någon förskola eller dagmamma men egentligen hellre hade tagit hand om det själv, visa att du inte längre finner dig i det tvånget genom att, till din kommun, inskicka en offert på omsorg om eget barn hemma - mot ersättning!

Tyvärr kan du inte påräkna, varken att kommunen kommer att betala ut några pengar med anledning av din faktura eller acceptera din offert, men en poäng är att varje ärende som inkommer till kommunen måste diarieföras och behandlas av fullmäktige. Därför kan en inlaga från dig ändå påminna en sömnig fullmäktigeförsamling om vår - å så viktiga - fråga.

Ännu större skulle effekten bli om du fick dina kompisar med på noterna så att ni samtidigt skickade in ett antal fakturor och/eller offerter och samtidigt tipsade media om ert tilltag.

Här har du mallar för sådana fakturor och offerter i såväl Microsoft Word 6.0/95-format som Adobe PDF-format, i förhoppning om att du ska kunna öppna och gå vidare med åtminstone någon:

Dokument MS Word 6.0/95-format Adobe PDF-format
Fakturamall fakturamall.doc fakturamall.pdf
Offertmall offertmall.doc offertmall.pdf

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 06-02-28

Skylt med uppmaning (2)

Föreningen har låtit ta fram några skyltar i första hand avsedda för demonstra­tioner gente­mot våra förtroende­valda. Med budskap och utform­ning enligt vid­stående bild. Dem kan vi låna ut till din "lokal­av­delning" när behovet uppstår.

Skyltarna är 100 cm breda, 35 cm höga och monterade på 5 mm tjocka s k forex­skivor (två hårda plast­skivor med ett mellan­liggande skikt av cell­plast, vilket gör skyltarna "själv­bärande", d v s de behöver inte monteras på något underlag). 

De kan alltså t ex läggas på bord, hängas framför bord eller monteras på stolpe (och stolpen antingen slås ned i marken, bindas fast vid ett bordsben - eller bäras).

Skicka ett mejl till mailbox@barnensratt.se och berätta hur många du vill ha och när du behöver dem så ska vi se vad vi kan göra.

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 05-12-16

Skylt med uppmaning

Föreningen har låtit ta fram några skyltar avsedda att locka folk till att skriva på för mer valfrihet i barnomsorgen i samband med kommunala namninsamlingar. Med budskap och utformning enligt vidstående bild. Dem kan vi låna ut till din "lokalavdelning" när behovet uppstår.

Skyltarna är 100 cm breda, 30 cm höga och monterade på 5 mm tjocka s k forexskivor (två hårda plastskivor med ett mellanliggande skikt av cellplast, vilket gör skyltarna "självbärande", d v s de behöver inte monteras på något underlag). 

De kan alltså t ex läggas på bord, hängas framför bord eller monteras på stolpe (och stolpen antingen slås ned i marken, bindas fast vid ett bordsben - eller bäras).

Skicka ett mejl till mailbox@barnensratt.se och berätta hur många du vill ha och när du behöver dem så ska vi se vad vi kan göra.

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 05-05-12

Skylt med slogan

Föreningen har låtit ta fram några skyltar att samlas under i samband med offentliga arrangemang som föreningen medverkar i t ex bokbord, debatter eller demonstrationer. Dem kan vi låna ut till din "lokalavdelning" när behovet uppstår. Skyltarna är 100 cm breda, ca 30 cm höga och monterade på 5 mm tjocka s k forexskivor (två hårda plastskivor med ett mellanliggande skikt av cellplast, vilket gör skyltarna "självbärande", d v s de behöver inte monteras på något underlag).

De kan alltså t ex läggas på bord, hängas framför bord eller monteras på stolpe (och stolpen antingen slås ned i marken, bindas fast vid ett bordsben - eller bäras).

Skicka ett mejl till mailbox@barnensratt.se och berätta hur många du vill ha och när du behöver dem så ska vi se vad vi kan göra.

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 05-03-26

Fina tröjor med fint tryck

Högkvalitativa piké- och stretchtröjor med föreningens logga på framsidan och texten Föräldrarna, inte staten ska ta hand om barnen / www. barnens­ratt.se på ryggen.

Finns i tre modeller: Dam Piké, Dam Stretch och Herr Piké.

Kostar 190 kr styck inklusive postleverans till din brevlåda.

Beställ genom att sätta in pengarna på föreningens plusgirokonto, nr 131 99 13-8 och ange som "Meddelande till betalningsmottagaren" hur många du vill ha av varje modell.

Föreningsstyrelsen

Kopiera länk 05-03-26

Röster ur ruinerna

Vi har kommit över ett enda (1) exemplar av en antologi sammanställd av den (inte minst på grund av Nobelpriset i litteratur 1970) kände ryske författaren Alexander Solzjenitsyn och den mindre kände men lika briljante Igor Sjafarevitj om livet i Sovjetunionen tjugo år före Sovjetunionens upplösning (1991- 1992).

På den tiden kunde inte regimkritisk litteratur ges ut inom unionen så manuset till denna bok smugglades ut till Paris och gav där ut i bokform 1974 under titeln Under the Rubble. På svenska kom boken ut 1978 under rubricerad titel.

Någon artikel i boken är svårgenomtränglig på grund av författarens för oss västerländska läsare trettio år senare så främmande sinnebild. Någon annan, där författaren skissar på hur ett idealt samhälle, som tar det bästa från socialismen och kapitalismen, skulle kunna se ut, känns naiv och idag irrelevant. Men resten är fortfarande rena dynamiten! 

Man lär sig så mycket om socialismens historia och om hur det är att leva i en socialistisk stat. Om hur det påverkar folks sätt att tänka. Om varför socialismen bekämpar förekomsten av familjer. Och Sjafarevitj argumentbygge, om att om socialismen tillåts verka tillräckligt länge och på tillräckligt global skala skulle den leda till mänsklighetens undergång, är svår att värja sig från.

Köp detta enda ex av denna unika bok från oss för 200 kr inklusive postleverans till din brevlåda. Beställ genom att sätta in pengarna på föreningens plusgirokonto, nr 131 99 13-8 och ange som "Meddelande till betalningsmottagaren" vad du beställer.

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 05-03-26

Rätt Till Familjeliv!

Vi har kommit över några ex av en bok som heter Rätt Till Familjeliv, en antologi utgiven redan 1975 som  innehåller insiktsfulla uppsatser skrivna av folk som redan då var bekymrade om vad som var på väg att hända med familjen som institution i ett allt mer sekulariserat och socialiserat Sverige. Sex ämneskunniga författare tacklar ämnet, från olika utgångspunkter, bl a allmänfilosofiskt/moraliskt, idéhistoriskt, psykologiskt och juridiskt..

För de flesta av oss mer "vanliga" medborgare som inte tycker att vi har tid att fördjupa oss i teoretiska ämnen som ligger långt ifrån vad vi behöver i vår vardag är boken berikande. På bara drygt 100 små sidor blir man bra mycket klokare och får mycket att tänka på. Men en nästan obehaglig slutsats är hur profetiska författarna var; de faror och hot de såg har i förfärande stor utsträckning slagit in.

Köp boken för 100 kr inklusive postleverans till din brevlåda. Beställ genom att sätta in pengarna på föreningens plusgirokonto, nr 131 99 13-8 och ange som "Meddelande till betalningsmottagaren" vad du beställer och hur många ex du vill ha.

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 05-03-26

Rädda Familjen!

Vi har kommit över några ex av en bok som heter Rädda Familjen, en antologi utgiven redan 1972 som  innehåller insiktsfulla uppsatser skrivna av folk som redan då var bekymrade om vad som var på väg att hända med familjen som institution i ett allt mer sekulariserat och socialiserat Sverige. Åtta ämneskunniga författare tacklar ämnet, från olika utgångspunkter, bl a allmänfilosofiskt/moraliskt, kulturpolitiskt, familjepolitiskt, juridiskt och teologiskt.

För de flesta av oss mer "vanliga" medborgare som inte har tid att fördjupa oss i teoretiska ämnen vars nytta inte är uppenbar i vår vardag, är boken berikande. På bara drygt 100 små sidor blir man bra mycket klokare och får mycket att tänka på. Men en nästan obehaglig slutsats är hur profetiska författarna var; de faror och hot de såg har i förfärande stor utsträckning slagit in.

Köp boken för 100 kr inklusive postleverans till din brevlåda. Beställ genom att sätta in pengarna på föreningens plusgirokonto, nr 131 99 13-8 och ange som "Meddelande till betalningsmottagaren" vad du beställer och hur många ex du vill ha.

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 05-03-26

Kågesons bok

Per Kågeson har med boken Tid för barn? gjort ett jättejobb med att sammanställa den medicinska, psykologiska och sociologiska forskningen på området barnomsorg och kommit fram till att det vore bra för de flesta småbarn om dagisdebuten kunde skjutas upp något år eller två.

Boken är en guldgruva för varje familjepolitiskt intresserad person som faktakälla. Köp den från oss för 100 kr inklusive postleverans till din brevlåda.

Beställ genom att sätta in pengarna på föreningens plusgirokonto, nr 131 99 13-8 och ange som "Meddelande till betalningsmottagaren" vad du beställer och hur många ex du vill ha.

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 05-03-26

Eva Sternbergs bok "Så blev jag den jag är"

Att man påverkas av sin sociala omgivning är knappast ett kontroversiellt påstående, inte heller att denna påverkan är som störst när man är liten. En slutsats av detta blir då att om vi föräldrar vill att våra barn ska bli harmoniska och framgångsrika måste vi vara noga med vilken social påverkan vi utsätter dem för.

I denna bok tillämpar den kända föredragshållaren och debattören Eva Sternberg kunskaper om hjärnas utveckling och Murray Bowens teori om familjen som ett system - på sig själv - och visar hur vi föräldrar, den vägen, bättre kan förstå oss själva. Den insikt vi på så sätt förvärvar blir ovärderlig i umgänget med våra barn i våra ansträngningar att ge dem det bästa vi kan.

En slutsats man kan dra av boken är att "utläggning på entreprenad" av ens barns omvårdnad och uppfostran under de första personlighetsdanande åren - vilket ju kommunal omsorg om ens barn kan sägas utgöra - är ett enormt riskfyllt steg att ta.

Köp boken från oss för 80 kronor, inklusive postleverans till din brevlåda. 

Beställ genom att sätta in pengarna på föreningens plusgirokonto, nr 131 99 13-8 och ange som "Meddelande till betalningsmottagaren" vad du beställer och hur många ex du vill ha.

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 02-04-15

Föreningens flygblad 

Föreningens flygblad (som finns till beskådande och nedladdning under knappen Vårt flygblad) finns nu tillgänglig i tryck för dig medlem och sympatisör för utdelning till politiker, vänner och bekanta. 

Skicka ett mejl till föreningen och ange hur många ex du vill ha och vart de ska skickas så kommer de om en vecka eller två. 

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 02-04-10

Namninsamlingsformulär

Vi har på nyhetsplats berättat om kampanjer i ett antal kommuner för att samla in namnunderskrifter till förmån för föräldrar som stannar hemma med sina barn när de är små, specifikt att även de ska kunna få tillgång till de statliga och kommunala subventioner som idag endast tillfaller dem som utnyttjar den kommunala barnomsorgen. Alla kampanjledare hittills har haft åtminstone en erfarenhet gemensamt: nästan alla som tillfrågas - uppskattningsvis 80 procent - skriver på, så man behöver minsann inte känna sig påträngande eller ovälkommen.

För att tvinga fullmäktige i din kommun att ta upp frågan till behandling måste minst fem procent av de röstberättigade i kommunen skriva på.

Vi i styrelsen rekommenderar att du, och dina likasinnade, organiserar en namninsamlingskampanj också i din kommun. Ju fler vi blir som gör våra röster hörda på detta sätt desto svårare blir det för kommunpolitikerna att ignorera oss.

Här har du dessutom ett lämpligt formulär för ändamålet som du kan ladda ned, skriva ut, kopiera och distribuera.(1)

Fotnot 1: Kräver tillgång till Adobe Acrobat Reader som du kan hämta här.

Lycka till!

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 00-09-30

Ingegerd Troedssons bok: "Frigör familjen!"

Se vår kortfattade presentation av Ingegerd Troedsson - här!

Denna bok kan ses som en uppdatering av - och en fortsättning på - hennes tidigare verk i den familjepolitiska frågan: Den kommenderade familjen. I denna uppföljare har Troedsson uppdaterat sina beräkningar och redovisar ytterligare ett antal viktiga slutsatser om den förda familjepolitikens negativa konsekvenser, såväl för småbarnsfamiljerna som för medborgarna i allmänhet som för samhället i stort. Bland andra att den då, för genomförande aktuella maxtaxan i barnomsorgen, som ju tidigare hade sålts in hos väljarna som en generös gåva till landets småbarnsföräldrar från sossarna inför valet 1998, skulle sänka välståndet, höja arbetslösheten och göra medborgarna än ofriare.

Så rätt hon har - och haft - hela tiden! Men ett problem är att hennes sifferspäckade resonemang är för jobbigt för vanligt folk, vanliga journalister och vanliga riksdagsledamöter att ta till sig.

Vi i denna förening känner oss bekräftade av Troedssons resonemang och hoppas att hon känner sig bekräftad av oss.

Köp boken t ex från Adlibris eller Bookia - eller ladda ned den som en PDF - härifrån!

Föreningsstyrelsen


Kopiera länk 1999-09-30

Ingegerd Troedssons bok: "Den kommenderade familjen"

Den moderata politikern, Ingegerd Troedsson (riksdagsledamot för partiet från år 1974 till år 1994, då hon avgick från rollen som riksdagens talman) var under hela sin politiskt aktiva tid en förkämpe för större neutralitet i de s k "familjepolitiken" mellan olika barnomsorgsformer, alltså för att även omsorg om små barn hemma, av mor eller far, måste uppmuntras av staten, i varje fall inte missgynnas och bestraffas som den blivit från och med slutet av 60-talet - och fortfarande är.

Som Troedsson ser det, i boken, var startskottet för dagens diktatoriska familjepolitik Alva Myrdals arbetsgrupps rapport till sossarnas partikongress år 1969 under rubriken Jämlikhet, som kraftfullt argumenterade för individuell beskattning samt att det allmänna skulle erbjuda kvinnorna "överkomlig" (d v s skattesubventionerad) barnomsorg så att de kunde gå ut i arbetslivet, tjäna egna pengar och den vägen bli oberoende av sina män och sina familjer.

I boken argumenterar Troedsson, lika kraftfullt, för att hänsynen till försörjningsbörda måste återinföras i inkomstbeskattningen, att skattesatserna måste sänkas så att barnfamiljer återfår möjligheten att leva på en lön under småbarnsåren samt att de skattesubventioner som numera, tämligen ensidigt går till den kommunala barnomsorgen, på ett eller annat sätt, måste omfördelas lika till alla barn, oavsett omsorgsform.

Boken är intressant, inte bara som ett "historiskt" dokument utan också som en bekräftelse på bärkraften i denna förenings budskap till väljare, medierepresentanter och valda företrädare, här och nu, idag: att det ensidiga statliga puffandet för dubbelarbete & barn på dagis måste ersättas med en mer beteendeneutral politik som också erkänner och bekräftar det viktiga arbete som hemmaföräldrar utför!

Köp boken t ex från Adlibris eller Bookia!

Föreningsstyrelsen