Styrelse

Enligt denna förenings stadgar är vi i styrelsen ålagda att kalla till årsmöte, med god framförhållning, att avhållas någon lämplig dag och tidpunkt under första halvåret, varje nytt  kalenderår. Men på grund av ett visst mått av - förhoppningsvis tillfällig - trötthet, visade det sig att ingen av våra då utsedda styrelsemedlemmar orkade kalla till ett sån't möte inför det halvår som just passerats (under vilket, bl.a., nästa års styrelsemedlemmar ska ny- eller om-väljas).

Men jag, styrelsemedlem som skriver detta, orkade ändå ta kontakt med förra årets styrelseledamöter, någorlunda tidigt, i syfte att utröna deras planer vis-ā-vis föreningen, framöver, en insats som ledde fram till följande reviderade lista av, numera aktiva, styrelseledamöter:

Funktion Namn   Tel E-post
Ordförande: Vakant Meddelas senare Meddelas senare
Kassör & Allm. Admin. Bo C Pettersson 021-134 157 bo.pettersson@rb-teknik.se
Konsulterande: Monica Sunvard 011-124 606 monica.sunvard@bredband.net
Konsulterande: Vakant Meddelas senare Meddelas senare
Konsulterande Vakant Meddelas senare Meddelas senare

Du besökare är alltid välkommen att kontakta någon av ovanstående - identifierade - personer i frågor eller förslag som har med föreningens verksamhet att göra.